< Powrót

 

"Tradycyjne Maoryskie Techniki Pracy z Ciałem"

26 - 31 sierpnia 2017

 

   Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty dla wszystkich sympatyków rozwoju na poziomie CUD-u (Ciała,Ducha i Umysłu). Szczególnie polecane dla tych którzy zajmują się masażem oraz pracą z energią. 

   Uczestnicy warsztatów mają możliwość zapoznania się z autentyczną maoryską kulturą oraz nauczenia się tradycyjnych technik które oddziałują na ciało, umysł i ducha. Maori oznacza wibrować w swojej naturalnej częstotliwości, wolnej i świadomej. Celem naszej nauki jest umiejętność powracania i utrwalania tej częstotliwości w nas samych oraz umiejętność niesienia pomocy innym.

   Duch towarzyszący warsztatom jest mocny, pełen empatii i konsekwentny. Praca podczas warsztatu często bywa intensywna, niemniej dopasowana do możliwości każdego uczestnika. 

  W przestrzeni wzajemnego szacunku i serdeczności uczestnicy często konfrontują się z własnymi blokadami, wychodzą ze strefy komfortu pokonując strach przed bólem i niedogodnościami.

   Maori to sposób bycia. Każdy z nas może być Maori, jeśli to wybierze. 

  Warsztaty trwają 5 dni. Pierwszego dnia zapoznajemy się nawzajem i  jesteśmy wprowadzani w temat warsztatów. W późniejszych dniach zajęcia toczą się zgodnie z rytmem opracowywanym przez prowadzących, dopasowywanym  do aktualnych możliwości i potrzeb. Jednocześnie w tym czasie można zanurzyć się w przyrodzie i skorzystać ze "spa pod gwazdami" (akweny z wodą źródlaną, sauna).

Warsztay zawierają między innymi:

Romiromi - głęboką tkankową pracę z ciałem wykorzystująca oddech i pozwalającą usuwać powstałe blokady

Mirimiri - umiejetność obserwowania i skanowania ciała za pomocą intuicji.

Możliwość skorzystania z indywidualnych sesji uzdrawiających. Integracja ciała,umysłu i ducha. Powrót do własnej naturalnej harmonijnej częstotliwości.

Ostatni dzień przeznaczony jest na pożegnanie i  prywatne sesje dla uczestników i zainteresowanych.

Warsztaty prowadzone przez Atarangi Muru i Manu Korewha,

Maoryskich nauczycieli pochodzących z Aotearoy (Nowej Zelandii).

 

Miejsce warsztatu: „Trzy Źródła” Kotlina Kłodzka, Długopole Górne 7a

Cena warsztatu: 1700 zł

W cenie warsztatu całodzienne, pyszne;) wegetariańskie wyżywienie, oraz noclegi z własnym śpiworem.


 

Zaliczkę w kwocie 400 zł należy wpłacić do 10 lipca

Informacje na temat metody i warsztatu: lupuhall@gmail.com

zgłoszenia: trzyzrodla@wp.pl , telefon: 607-25-11-83

Kia Ora Sistrs and Brothers.

 

 We invite you to unique Maori Body Work Workshop :).

 

   Participants have the opportunity to learn about authentic Maori culture and learn the traditional techniques that affect the body, mind and spirit. Maori means vibrate at its natural frequency, be free and conscious. The purpose of our study is to be able to return and fix that frequency in ourselves and to help others.

 

   The spirit accompanying the workshops is strong, full of empathy and consequent. Work in the workshop is often intense, but it is tailored to the capabilities of each participant.

 

  In the space of mutual respect and affection, participants often confront their own blockades, come out of the comfort zone, beating fear of pain and inconvenience.

 

   Maori is a way of being. Each of us can be a Maori if he chooses.

 

  Workshops last 5 days. On the first day we get acquainted with each other and we are introduced in the workshop topic. In the later days, classes follow the rhythm developed by the instructors, adapted to current opportunities and needs. At the same time, you can immerse yourself in nature and take advantage of the "spa under the stars" (spring water bays, sauna).

 

Workshops include:

 

Romiromi - deep tissue work with the body utilizing breathing and allowing to remove the blockades.

 

Mirimiri - the ability to observe and scan the body with intuition.

 

Individual healing sessions are available. Integration of body, mind and spirit. Return to your own natural harmonious frequency.

 

Last day is for farewell and private sessions for participants and everyone interested.

 

Workshops is led by Atarangi Muru and Manu Korewha,

Maori teachers coming from Aotearoa (New Zealand).

 

 

 

Workshop location: "Three Sources" Kotlina Kłodzka, Długopole Górne 7a

 

Workshop price: 1700 zł

 

The price of the workshop is full-day, delicious;) vegetarian meals, and lodging with own sleeping bag.

 

Advance payment of 400 PLN should be paid by 10 July

Information about the method and the workshop: lupuhall@gmail.com

Applications: trzyzrodla@wp.pl, phone: 607-25-11-83